1. Tonrou


2. Komon


3. Rokuzon


4. Monkoku


5. Renjou


6. Bukoku


7. Hagun